ശിവ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഈ വസ്തുക്കൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങൾ തീരുന്നു.

പെട്ടെന്ന് പ്രസീതൻ ആകുന്ന ദേവനാണ് പരമശിവൻ. ക്ഷിപ്ര പ്രസാദിയും ക്ഷിപ്ര കോപിയും ആണ് പരമശിവൻ. ശിവ ഭക്തർ ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത്. അല്പം ജലം നൽകിയാൽ പോലും പരമശിവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രസീതനാകുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. വിശ്വസിച്ച് വിളിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കൈവിടുന്നതല്ല.പലർക്കും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവം ഉള്ള കാര്യം തന്നെയാകുന്നു. തന്റെ ഭക്തർ ഏവരെയും മക്കളായി കണക്കാക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും അത് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നതാകുന്നു. യഥാർത്ഥ ശിവ ഭക്തർക്ക് ഇത് അനുഭവമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സകല പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകുന്നു. കൂടാതെ ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടതകളും ഒഴിഞ്ഞ് സർവ്വ ഐശ്വര്യം നൽകി ഭഗവാൻ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു.

   
"

ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ചില വസ്തുക്കൾ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ ശുഭകരമാകുന്നു. കൊണ്ടുവരുകയും അവ നിത്യവും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശുഭകരം തന്നെയാണ്. ഈ വസ്തുക്കൾ ഏതെല്ലാം ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ജന്മാന്തരങ്ങളായി നമ്മെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും അഥവാ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആകുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിനാൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കൾ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ ഈ ദുരിതങ്ങൾ നമ്മെ വിട്ടു ഒഴിയും എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം.

പരമശിവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഭസ്മമം പൂശുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാകുന്നു. അതിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഇപ്രകാരമാണ് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നും ആണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഇല്ലെന്ന് ആരംഭിച്ച അവസാനം ഭസ്മമായി ഭഗവാനിൽ തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശമാണ് ഭഗവാൻ ഭസ്മം ശരീരത്തിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഇതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെ നാം അവസാനം ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്ന സന്ദേശം. ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഭസ്മം വളരെ പുണ്യമായി തന്നെയാണ് ഏവരും കരുതുന്നത്.

പ്രത്യേകിച്ചും തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഭസ്മം വാങ്ങിച്ച് വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ ഉത്തമമാണ്. അതി വിശേഷം എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇങ്ങനെ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവ വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതും അതി വിശേഷം ആകുന്നു. അതിനാൽ വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്തുപോയ പല ദുരന്തങ്ങളും ജന്മാന്തരങ്ങളായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നതാണ് ഒരു കാരണമാകുന്നതാണ്.വിശദമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.