നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ആളെ സ്വന്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വശീകരണ കർമ്മം…

വളരെ എളുപ്പം ഒരാളെ വശീകരിക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം നടിച്ച് നമ്മളെ ഒരാൾ വഞ്ചിച്ച പോകുന്നുവെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനും അതുവഴി നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അയാൾ പ്രവർത്തിക്കാനും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നടന്നു കിട്ടാനും ഈയൊരു കർമ്മത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമാകും.. ഇത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലും ചെയ്യുക.. വെറും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും വശീകരിച്ച് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളെ സ്വന്തമാക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.. മൂന്നുദിവസം പച്ചക്കറികൾ മാത്രം കഴിച്ചുവേണം ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ.. അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രാവിലെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്..

അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കും എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് വേണം ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാം.. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർണമായും വിജയിക്കും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിൽ വേണം ഈ കർമ്മം ചെയ്യാം.. അതായത് പ്രണയത്തിനോട് താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു കർമത്തിലൂടെ അത്തരത്തിൽ ഒരു താൽപര്യമുണ്ടാകുന്നതാണ്.. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായി വേണ്ടത് ഒരു നാരങ്ങയാണ്.. ഈ ഒരു നാരങ്ങ 51 കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ മുറിച്ചെടുക്കണം.. അത് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാം.. ഇതിന് രാവിലെ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഉച്ച എന്ന് ഒന്നുമില്ല..

എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുളിച്ച് ശുദ്ധിയോട് കൂടി വേണം കർമ്മം ചെയ്യാൻ.. അതുപോലെ വീട്ടിലെ ഏതു ഭാഗത്തായിരുന്നു കൊണ്ടുവേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കർമ്മം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്.. ഈ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നേരമോ അല്ലെങ്കിൽ സമയമോ ഒന്നും തന്നെയില്ല.. വിളക്കുകൾ കത്തിച്ചിട്ട് ഒന്നുമല്ല ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്.. ഈയൊരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു വിശ്വാസ കുറവും വേണ്ട…കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….