പുരുഷന്മാരുടെ ശരീരത്തിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റി.റോൺ ഹോർ.മോൺ ഇത്രത്തോളം കുറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാർഗങ്ങളും…

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ പുരുഷ ലൈംഗിക ഹോർമോൺ ആയ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും.. ഈ ഒരു ഹോർമോണിന്റെ അളവ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പുരുഷന്മാരിൽ ഇന്ന് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്.. പുരുഷ ലൈംഗിക ഹോർമോൺ ആയ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അളവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പുരുഷൻമാരിൽ ഇത്രത്തോളം കുറഞ്ഞുവരുന്നത്..

ഈ ഒരു പ്രശ്നം മാറ്റിയെടുക്കാനായി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണരീതികളിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വളരെ വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്.. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഒരു ആൺകുട്ടി പുരുഷൻ ആയി മാറുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന പുരുഷ ലൈംഗിക ഹോർമോൺ ആയ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആണ്.. ഈ ഒരു ഹോർമോൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം പുരുഷന്മാരിൽ കുറഞ്ഞുവരുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്.. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമായി പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പോഷകങ്ങളുടെ കുറവ് തന്നെയാണ്..

പോഷകങ്ങളുടെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ പോഷകങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഒരു ഹോർമോൺ ഉൽപാദനം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.. അതുപോലെതന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇന്നത്തെ ജീവിതശൈലിയിൽ വ്യായാമം എന്നുള്ളത് തീരെ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്.. മിക്ക ആളുകളുടെയും ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഉള്ളത് ആണ് ആണ്.. കൂടുതൽ ആളുകളും കസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്.. അധ്വാനമുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെയധികം കുറവാണ്..

അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ശരിയായ വ്യായാമം ലഭിക്കുന്നില്ല.. ശരിയായ വ്യായാമം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഹോർമോൺ ശരീരത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ.. അതുപോലെ പുകവലി ശീലം ഒഴിവാക്കണം അതുപോലെ മദ്യപാനവും ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഒഴിവാക്കണം.. ഈയൊരു ശീലങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഹോർമോൺ ഉല്പാദനത്തെ വളരെ കാര്യമായി തന്നെ ബാധിക്കാറുണ്ട്.. കൂടുതൽ വിശദമായ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….