ആരെയും വശീകരിച്ച് ഒരു പാവയെ പോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത നിർത്താനുള്ള വശീകരണ തന്ത്രം..

നമസ്കാരം ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്താൽ ഭർത്താവ് പിന്നെ ഭാര്യക്കെതിരെ ആയി നിൽക്കില്ല.. അത് ഭർത്താവ് ആയാലും ഇനി കാമുകൻ ആയാലും ആരായാലും ഈ ഒരു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എതിരെ ഒരു വ്യക്തിയും നിൽക്കില്ല.. പ്രത്യേകിച്ച് ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ പൊന്നുപോലെ നോക്കിക്കോളും.. ഇത് വളരെയേറെ സവിശേഷമായ ഒരു വശ്യം തന്നെയാണ്.. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട.. കാരണം ഇത് നല്ലൊരു വശ്യമാണ്.. വശ്യം എന്നാല് ഒരാളെ തന്റെ ഇങ്കിതങ്ങൾക്കായി വശപ്പെടുത്തുക എന്നത് തന്നെയാണ്.. താന്ത്രികം ഒട്ടനവധിയുണ്ട്..

വശ്യവും ഒട്ടനവധിയുണ്ട്.. ആരെവേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വശ്യപെടുതാൻ സാധിക്കും.. നമ്മുടെ താന്ത്രിക വിദ്യയിൽ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ട്.. നിങ്ങൾ ഏതു കർമ്മം ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും ഭർത്താവ് ആണെങ്കിലും വഴക്കുകളും ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകാതെ പരസ്പരം നല്ല സ്നേഹത്തോടുകൂടിയും സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും കഴിയാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു കർമ്മം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ പിന്നീട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയില്ല.. ഇനി ഭാര്യ ഇത് ചെയ്താൽ അവരുടെ ഭർത്താവ് തൻറെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിൽക്കും അതും ഒരു പാവയെ പോലെ തന്നെ..

അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാമുകിയാണ് നിങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കാമുകൻ തന്റെ ഇംഗിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി താൻ പറയുന്നത് എല്ലാം കേട്ട് കൂടുതൽ അനുസരണയോടുകൂടി നിൽക്കും.. ഈ ഒരു കർമ്മം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലാണ്.. ഒരു പാവയെ പോലെ ആ വ്യക്തി നിങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാകാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വശ്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നത്.. ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബം ഒന്ന് നന്നാവണമെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നായിരിക്കണം.. കൂടുതൽ വിശദമായ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….