സ്ത്രീകൾ അറിയാതെ പോലും ഈ സമയങ്ങളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവ ദോഷം ചെയ്യും…

ഭാരതീയ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പ്രമുഖമായ സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത്.. ഐശ്വര്യത്തെയും അതുപോലെതന്നെ സമൃദ്ധിയുടെയും നിറകുടമായി സ്ത്രീകളെ കണക്കാക്കി പോരുന്നു.. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുടുംബത്തിൻറെ സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും എല്ലാം സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളും ആചാരങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഐശ്വര്യം എന്നു പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് വളരെ പവിത്രമായ സ്ഥാനമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ നൽകപ്പെടുന്നത്..

അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളും അതുപോലെതന്നെ ചില ആചാരങ്ങളും മര്യാദകളും ഒക്കെ പാലിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.. സ്ത്രീകൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പാലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ അതുപോലെതന്നെ കുടുംബത്തിലും ഒക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യം അതുപോലെ വിലയും നിലയും ഒക്കെ കൽപ്പിക്കുന്ന ഭാരതീയ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്.

ഇത്തരത്തിൽ പറയപ്പെടാറുള്ളത്.. സ്ത്രീകൾ ചില സമയങ്ങളിൽ കുളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്.. രാവിലെ ഉദയത്തിനു മുൻപ് തന്നെ സ്ത്രീകൾ എഴുന്നേൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബത്തിൻറെ ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടിയാണ്.. പൊതുവേ സ്ത്രീകളെ മഹാലക്ഷ്മി ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പെൺകുട്ടി വന്നു കയറിയാൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് മഹാലക്ഷ്മി വന്നു കയറി എന്നാണ് പൊതുവേ പറയാറുള്ളത്.. കൂടുതൽ വിശദമായ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…