5 വെളുത്തുള്ളിയും അഞ്ചു കുരുമുളകും കയ്യിൽ കരുതിയാൽ നിങ്ങളുടെ നടക്കാതെ പോയ ഏത് ആഗ്രഹങ്ങളും വളരെ സുലഭമായി നടന്നു കിട്ടും…

അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി കയ്യിൽ കരുതിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ കൈവശം വയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്തുതന്നെയാണെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകും.. ഏതൊരു കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച നേടാനുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഈ ഒരു കർമ്മം അനുഷ്ടിച്ച് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ് എങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ ഒരു ഫലം പൂർണമായ ഉറപ്പോടുകൂടി ലഭ്യമാകും.. അതിനുവേണ്ടത് അഞ്ചു വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയും അതുപോലെ 5 കുരുമുളകും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏത് ആഗ്രഹവും നടന്നു കിട്ടുന്നതിനും അനുകൂലമായ ഫലങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൈവശം വന്നുചേരുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തടസ്സവും കൂടാതെ നടന്നു കിട്ടാനും അതിൻറെ നല്ലൊരു തുടക്കത്തിനും ഈ കർമ്മം വളരെയധികം സഹായകരമാകും..

   
"

നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം നടത്താൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച ഏത് കാര്യങ്ങൾ ആയിക്കോട്ടെ അവയെല്ലാം യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ വളരെ സുലഭമായി തന്നെ നടന്നു കിട്ടുകയും ചെയ്യും.. അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് 5 വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയും അതുപോലെ 5 കുരുമുളകും ഒരു വെള്ളക്കടലാസിൽ അതിൽ വയ്ക്കുക.. അതിനുശേഷം അത് ഒരു മഞ്ഞ ചരട് കൊണ്ട് കെട്ടുക..

അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കെട്ടിയ പൊതി കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് നല്ലപോലെ ഉഴിയണം… അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പൊതി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഏതൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാലും അവയെല്ലാം തന്നെ വളരെ സുലഭമായി യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നടന്നു കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും.. കൂടുതൽ വിശദമായ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…