ജീവിതത്തിലെ ദാരിദ്ര്യങ്ങളും അതുപോലെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാറിക്കിട്ടാൻ നിങ്ങളുടെ അലമാരയിൽ ഈ പറയുന്ന കർമ്മം ചെയ്താൽ മതി…

ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തീർക്കുവാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പണ്ടുകാലം മുതലേ നമ്മുടെ പൂർവികരായ ആളുകൾ ചെയ്തുവന്നിരുന്ന ഒരു കർമ്മം ഉണ്ടായിരുന്നു.. അവരുടെ പത്തായങ്ങളിൽ അല്പം നെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ അല്പം അരി അതുപോലെ അന്നത്തെ അവരുടെ നാണയങ്ങൾ എല്ലാം അതിൽ കരുതി വെച്ചിരുന്നു.. അതെല്ലാം അല്പസ്വല്പം മാത്രമാണ് കരുതിയിരുന്നത്..

   
"

അതുപോലെതന്നെ നമ്മളും ചെയ്താൽ ഇന്ന് പത്തായങ്ങൾ ഒന്നും ഒരു വീടുകളിലും ഇല്ല.. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ അലമാരകൾക്ക് ഉള്ളിൽ അതായത് കുറച്ചു നാണയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അല്പം അരി തുടങ്ങിയവ എടുത്ത് നമ്മുടെ അലമാരയിൽ വച്ച് നമ്മുടെ പണത്തെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നതാണ്.. അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രമാത്രമാണ് കുറച്ച് അരി എടുക്കുക അതിനുശേഷം നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു കുപ്പിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ അരി ഇടുക.. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള നാണയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൈസയോ അതിലേക്ക് ഇടുക..

നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ധനത്തിനും അതുപോലെതന്നെ അന്നത്തിനും ഒരിക്കലും മുട്ട് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ്.. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്താൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതുപോലെ ദാരിദ്രവും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല..

ഈയൊരു കർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം.. അതുപോലെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം.. ഈയൊരു കർമ്മം ചെയ്യാനായി നമുക്ക് ആവശ്യമായി വേണ്ടത് കുറച്ച് അരി അതുപോലെതന്നെ കുറച്ച് നാണയത്തുട്ടുകൾ മാത്രമാണ്.. ഈ പണം പിന്നീട് ഏതൊരു അവസ്ഥകൾ വന്നാലും എടുക്കരുത് അത് അലമാരയിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…