ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടെയുണ്ട്!

നമസ്കാരം ദേവി നമ്മുടെ അമ്മ എന്ന സ്വരൂപമാണ് അതിനാൽ നമ്മുടെ അമ്മ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നാം കാണുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മനസ്സറിഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ അമ്മ ഒരിക്കലും തന്റെ മക്കളെ കൈവിടുകയില്ല അതിനാൽ ദേവയെ മൻസൂരി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദേവി നമ്മുടെ അടുത്ത എപ്പോഴുമുണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ ദേവിയുണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴും നാം കാണാതെ പോകുന്നു .

   
"

എന്നാൽ ഇതിൽ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ നാം കാണുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്നും അതിനാൽ ദേവിയെ നിത്യവും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇതേപോലെ പരമശിവരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ നാം കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുൻപ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ദേവി നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാം കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം .

നാം പലപ്പോഴും ദേവി ദേവന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെയും സ്വപ്നം കാണുന്നതും ഇങ്ങനെ ദേവി ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അധികം ആരാധിക്കാതെയും നമുക്ക് സ്വപ്നദർശനം ലഭിക്കാറുണ്ട് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതിന് കാരണം നാം ജന്മങ്ങളിൽ അവരിൽ പൂജിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനാൽ അവരുടെ അനുഗ്രഹം ഇപ്പോഴും കൂടെയുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒരു ലക്ഷണമാണ് .

നാം ദേവിയെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ദേവിയെ നാം സ്വപ്നം കാണുന്നത് അതിമാണ് ദേവി നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നും അതിനാൽ ദേവിയെ നിത്യവും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാണ് ഈ സ്വപ്നത്തെ ദർശനത്തിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നവർ ഭാഗ്യമുള്ളവരാകുന്നു ഇലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതിനുശേഷം ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനാലും വളരെ നല്ല ഫലപ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.