ഈ മരങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക കടവും ഒഴിയില്ല ദുരിതവും ഒഴിയില്ല!കാരണം അറിയണോ?

നമസ്കാരം ചില വൃക്ഷങ്ങൾ ചുറ്റുമതിലിനുള്ളിൽ നട്ടുവളർത്തുവാൻ പാടില്ല ആ വർഷങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്നും കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ആയിരിക്കും ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ എന്നും കലഹം വീട്ടിൽ സാമ്പത്തികമായി ഭദ്രതയില്ലായ്മ അതുപോലെ എത്ര പണം കിട്ടിയാലും അത് ചിലവായി പോകും യാതൊരു രീതിയിലും കടങ്ങളെയും വരും ചുറ്റുമതിനുള്ളിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായും വളരെയേറെ പ്രശ്നവും അതേപോലെ മാനസികമായി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്ന് ചാടും .

   
"

നമ്മൾ ഓഫീസിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ പലരീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ വളരെയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വരെ പോലും നമ്മൾ വഴക്ക് അടിക്കും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുദിനം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്തു വഴിപാട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്നും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് .

അതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കില്ല ഒരു ജോലിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് നടക്കുകയില്ല സാമ്പത്തികമായി നമ്മളെ ഒരുപാട് തളർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നും ദുരിതങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഇത്തരം വർഷങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വീടിന്റെ ചുറ്റുമതലിനോട് ചേർന്ന് വരുവാൻ പാടില്ല .

വസ്തുവിൽ അത് വന്നോട്ടെ അതു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ചുറ്റുമതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇത്തരം മരങ്ങളോ ചെടികളും വെച്ചുപിടിപ്പിക്കരുത് അതിലെ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ വർഷങ്ങളാണ് വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ദോഷങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.