പൂജാമുറിയിൽ ഈ ദൈവങ്ങളുടെ പടങ്ങൾ ഒരിക്കലും വയ്ക്കരുതേ… ആപത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ

പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പൂജാമുറിയിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങൾ പൂജാമുറിയിൽ ഇരുന്നാൽ വീട്ടിൽ തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു ചേരുകയും കടബാധ്യത കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പണം വരവ് വർദ്ധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു വീട്ടിൽ കടബാധ്യത ഇല്ലാതാക്കുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെയുള്ള പടങ്ങൾ പൂജാമുറിയിൽ വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണ വരവോ കുറയുന്നതാണ് .

   
"

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെക്കാതിരിക്കുക വീടിന്റെ പൂജാമുറി നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിന് സമമാണ് അങ്ങനെയുള്ള പൂജാമുറിയും ശുദ്ധിയോടെ വൃത്തിയോടെയും ഭക്തിയോടെ വേണം നോക്കാൻ ആയിട്ട് അറിയാതെയാണെങ്കിലും ചില തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാമായിരിക്കാം എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തവർ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ്.

നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈശ്വരന്റെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളത് അതിനാൽ എല്ലാ ദൈവങ്ങളും നമുക്ക് നന്മകൾ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ചില കാര്യകാരണങ്ങളാൽ ചില ദൈവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ പൂജാമുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

അങ്ങനെ വെക്കുന്നത് മൂലം ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വന്നുചേരാറുണ്ട് പൂജാമുറിയിൽ വെക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പടങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായി ശനീശ്വര ഭഗവാന്റെ പടങ്ങൾ പൂജാമുറിയിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെതന്നെയാണ് നടരാജ വിഗ്രഹവും വീട്ടിൽ വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.