ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടോ? വരാഹിദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും!

നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വരാഹിദേവി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് ചില അടയാളങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരാഹിദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ദേവിയെ ആദ്യം അറിയാൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് ദേവിക്ക് വഴിപാട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും കുറിച്ചായിരിക്കും.

   
"

ഇനി ഇതെല്ലാം ചില സൂചനയിലൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നതും ആണ് അത് എന്താണ് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ നോക്കുന്നത് വരാഹിദേവിയെ വഴിപാട് ചെയ്തോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമമായ ദിവസമാണ് അമാവാസിയും പൗർണമിയും അഷ്ടമിയും നവമിയും കൂടാതെ കൃഷ്ണ പഞ്ചമി മാത്രമല്ല ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസങ്ങളും ശനിദിവസവും വരാഹിദേവിയുടെ വഴിപാട് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഉത്തമമായ ദിവസമാണ് .

ഇനി വരാഹിദേവിയെ വഴിപാട് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ട രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഒന്നാമതായി ശരീര ശുദ്ധിയും രണ്ടാമതും മനസ്സുദ്യയും ആണ് കളങ്കമില്ലാത്ത മനസ്സോടെ മരാഹിദേവി വഴിപാട് ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അമ്മ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലോ കുശുമ്പ് അസൂയ മറ്റുള്ളവർ നന്നായി ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരോട് വൈരാഗ്യം തോന്നുക ഇതൊന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മനസ്സോടെ ദേവിയെയും വഴിപാട് ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടാകുന്നതുമല്ല തെളിഞ്ഞ മനസ്സോടെ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനസ്സോടു കൂടി വരാതിരിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടിൽ തീർച്ചയായും അമ്മ വസിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.