ശബരിമല തീർത്തി അയ്യപ്പൻ ഭക്തർ പാലിക്കേണ്ടത്! മാലേടുമ്പോൾ ഊരുമ്പോഴും ചെല്ലേണ്ട മന്ത്രം!

നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കലിയുഗത്തിന്റെ മുദ്രയാണ് എന്നുള്ളത് അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന കഷ്ടം പാടുകളിൽ നിന്നും ഭക്തരെ കാത്തുരക്ഷിച്ചേ മോചിപ്പിച്ചേ ആത്മീയ വികാസത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് ആത്മീയ അനുഭൂതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് ശ്രീധർമ്മശാസ്താവ് എന്നു പറയുന്നത് .

   
"

ശക്തി സ്വരൂപനായ ഈ ഭഗവാനെയും വൃദ്ധ ശുദ്ധിയോടെ ഉപാസിക്കുവാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സമയമാണെന്ന് വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ സമാരംഭിക്കുന്ന മണ്ഡലം മകരവിളക്ക് കാലം മഹാദേവന്റെ ആഗ്നനുസരിച്ച് പരശുരാമുന്നേ കൈലാസത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന 12 ധർമ്മശാസ്താവിഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാം ശബരിമലയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം ഈ വിഗ്രഹത്തിൽ വിലയം പ്രാപിച്ച അയ്യപ്പസ്വാമിയും ബ്രഹ്മചാരിയാണ് കലി ദോശ ദുരിതങ്ങൾ എല്ലാം അകറ്റു.

അയ്യപ്പസ്വാമിയെയും ദർശിക്കണമെങ്കിൽ 41 ദിവസത്തെ വൃദ്ധമാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് മാലയിട്ടു വേണമെന്ന് അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ വൃതം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണർന്ന ദിനചര്യം കഴിഞ്ഞേയും ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് മാലയിട്ട് വൃദ്ധം ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് ശംഖ് പവിഴം സ്പടികം മുത്ത് തുളസിയും താമരക്കായൽ സ്വർണം രുദ്രാക്ഷം ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും മണിമുത്തുകൾ ഉള്ള മാല പൂജിച്ചേ സ്വാമി അയ്യപ്പന്റെ മുദ്ര ചാർത്തി ധരിക്കാവുന്നതാണ് .

ഏതു ദിവസവും മാല ധരിക്കാമെങ്കിലും ഉത്തരം നക്ഷത്രം ശനിയാഴ്ച എന്നീ ദിവസങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ഇനി മാല ഇടുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ജ്ഞാന മുദ്ര ശാസ്ത്ര മുദ്ര ഗുരുമുദ്ര നമമഹം വനമുദ്രം ശുദ്ധമുദ്ര രുദ്ര മുദ്ര നമ്യാഹം മുദ്ര മുദ്ര നമ്യാഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.