കുല ദൈവത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം… ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുലദൈവം വസിക്കും!

പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എധു ഒരു ദൈവത്തെയും കുമ്പിടുന്നതിന് മുൻപും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു ദൈവം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കൊല ദൈവമാണെന്ന് ഒത്തു ശ്വാസത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും അതായത് യമരാജൻ നമ്മുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുലദൈവത്തിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു കർമ്മം പോലും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ .

   
"

നമ്മുടെ കുലത്തിലുള്ളവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവമാണ് കുലദയവം എന്നു പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു ദൈവങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം വേണമെങ്കിൽ പോലും ആദ്യം കൊല ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച എങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റു ദൈവങ്ങളും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് വിശ്വാസം നമ്മൾ എത്ര വലിയ ഹോമങ്ങൾ ചെയ്തു ആരും പൂജ ചെയ്താലും ഏതു വലിയ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ശരി നമ്മുടെ കുല ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് .

എല്ലാം തന്നെ വെറുതെയായി തീരുന്നതുമാണ് ഇനി കുലദൈവം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുലത്തിലെ പൂർവികരുടെയും പൂർവികരായി ഇരുന്നവർ ദൈവീക ശക്തിയുള്ളവരെ ആയി തീരുകയും അങ്ങനെയുള്ള പുന്നാത്മാക്കളായി തീർന്ന അവരെയും നമ്മുടെ കുലദൈവം എന്നു പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അവരുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നവർക്ക് യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ അവരുടെ തലമുറ തലമുറ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാം തന്നെ രക്ഷിക്കുന്നതും ഈ കൊല്ലത്തെയും തന്നെയാണ്.

പൊതുവായി കൂതലദൈവം എന്നത് മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഒരു ചെറിയ കല്ലിന്റെ രൂപത്തിൽ ആയിരിക്കും ആരാധിക്കുക എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി ക്ഷേത്രങ്ങളും കാണുവാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൊല ദൈവത്തെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചു വഴിപാട് ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചാൽ വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.