കണ്ണിലെ ഞരമ്പുകളുടെ പ്രഷർ കൂടുന്നതിന് ലക്ഷണങ്ങൾ! ശ്രദ്ധിക്കുക

പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലോക്കോമയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണെന്ന് ഗ്ലോക്കോമ എന്നുവച്ചാൽ കണ്ണിന്റെ മർദ്ദം കണ്ണിന്റെ പ്രഷർ അതിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂലം കണ്ണിന്റെ ഞരമ്പനുണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണത്തിനാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുന്നത് .

   
"

സാധാരണയായി പത്തുമുതൽ 20 വരെയാണ് ഉണ്ടാവാറ് കണ്ണിന്റെ പ്രഷർ കൂടിയാൽ എന്തുണ്ടാകും എന്ന് വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന്റെ ഞരമ്പിന്റെ രക്തയോട്ടം കുറയുകയും കണ്ണിന്റെ ഞരമ്പ് പതുക്കെ പതുക്കെ ക്ഷീണിച്ചു വരികയും ചെയ്യും എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും പ്രഷർ കൂടി കൊള്ളണം എന്നില്ല ചിലർക്ക് നോർമൽ പ്രഷറിൽ തന്നെ കണ്ണിന്റെ ഞരമ്പിനെയും ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ടെൻഷൻ ബ്ലോക്ക് മാം എന്നു പറയുന്നത്.

കണ്ണിന്റെ പ്രഷർ കൂടിയാലും ചെലവർക്ക് ക്ഷീണം ഒന്നും വേണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുമാത്രം കാഴ്ച നില നിന്നു പോകുകയില്ല കണ്ണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞരമ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു പ്രഷറും ഞരമ്പും കേടു വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം കണ്ണിന്റെ പ്രഷർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ബലൂണിൽ കാറ്റ് നിറയ്ക്കുന്നതുപോലെ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു ദ്രാവകം ഉണ്ട് അതാണ് അക്വസ്റ്റ് ഹോമർ എന്ന് പറയുന്നത്.

അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഡ്രൈൻ ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഈ ട്രെയിൻ ചെയ്തു പോകുന്നതിൽ ചില റസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും അതുമൂലം കണ്ണിന്റെ പ്രഷർ കൂടുകയും ചെയ്യും ഇത് പതുക്കെ പതുക്കെ പ്രഷർ കൂടി കൊണ്ടു വരികയാണ് ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.