പരമശിവൻ കാണിച്ചുതരുന്ന 7 ലക്ഷണങ്ങൾ!നല്ല കാലം വരാൻ പോകുന്നു….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ശിപ്രപ്രസാദിയും ഷിപ്ര കോപിയുമാണ് പരമശിവൻ അതിനാൽ നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രസീതനാകുന്ന ഭഗവാനാണ് പരമശിവൻ തിങ്കളാഴ്ച ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നതും അഭിഷേകം നടത്തുന്നതും ശിവപ്രീതിക്ക് നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു .

   
"

ഇതിനാൽ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് നല്ല കാലം വരുന്നതിന്റെ ചില സൂചനകൾ ഭഗവാൻ നൽകുന്നവും ഭാഗവതപ്രകാരം നല്ലകാലം വരാൻ പോകുന്നതിന്റെ സൂചനകളെ പറ്റിയും മുൻപ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരമശിവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ല കാലത്തിനു മുൻപായി നാം കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ശിവ ക്ഷേത്രദർശനത്തിന്ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ദിവസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല സമയം വരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ദിവസമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് .

ഇങ്ങനെയും 7 ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ നല്ലകാലം ഞാൻ വരുന്നതിനു മുൻപായി ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നു ഇലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ് ചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് പരമശിവൻ ചന്ദ്രക്കല തന്റെ തിലകമായി ശിരസ്സിൽ ചൂടിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മ മൂർത്തത്തിൽ നാം അറിയാതെ ഉണരുകയും ചന്ദ്രനെ കാണുകയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലകാലം വരുന്നതിന് മുൻപായി ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്ന സൂചനയാണിത് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി തിങ്കളാഴ്ച ഈ രീതിയിൽ ചന്ദ്രനെ കാണുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല വാർത്ത അടുത്തുതന്നെ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതും ആണ് നാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിനായി ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു വെള്ള കളയെ വഴിയിൽ കാണുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിന് പോകുന്ന തീർച്ചയായും നടക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.