ലക്ഷ്മി ദേവി കാണിച്ചുതരുന്ന ഈ ഏഴു ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ?? നല്ല കാലം വരാൻ പോകുന്നു…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഹിന്ദു വിശ്വാസപ്രകാരം സമ്പത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തെയും ദേവതയാണെന്ന് ലക്ഷ്മി ദേവിയും അതിനാൽ ഏതെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം ദേവി വസിക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം ജനത്തിന് ഒരു മുട്ടും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ലക്ഷ്മിദേവിയും ഒരു വീട്ടിൽ വരുന്നതിനു മുൻപ് ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ കാണിക്കുന്നു ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

   
"

മൂന്നാം മൂന്നാം ലക്ഷ്മിദേവിയുടെയും വാഹനമായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അതിനാൽ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് മുങ്ങിയെ നാം കാണുകയാണ് എങ്കിൽ അത് നല്ലകാലം വരുന്നതിനു മുൻപായി ലക്ഷ്മിദേവി കാണിച്ചുതരുന്ന ഒരു ലക്ഷണമായി കണക്കാക്കാം എന്നാൽ ഈ പക്ഷി രാത്രികാലങ്ങളിൽ വരുന്നത് ദോഷമായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു നാം ഏവർക്കും വിശപ്പും അസ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ ചില വീടുകളിൽ ആഹാരം ധാരാളമായി ഉണ്ടെങ്കിലും ആ വീട്ടുകാർക്ക് അല്പം ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും വയറു നിറയുന്നു.

കൂടാതെ ഇവർക്ക് മാംസാഹാരത്തിന് പകരം പച്ചക്കറി കഴിക്കുവാനും പഴങ്ങൾ കഴിക്കുവാനും ആഗ്രഹം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിൽ ലക്ഷ്മിദേവി വരുന്നതിന് സൂചനയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് നല്ല കാലം വരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ചങ്ക് ഒരു ദേവിക വസ്തുവായി ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിനാൽ ശങ്കു മുഴക്കുന്നത്.

പവിത്രമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ശുഭകാര്യങ്ങൾക്ക് ശങ്കുമഴക്കുന്നത് പതിവാണ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ശങ്കുമൊഴുകുന്നത് കേൾക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ രാവിലെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് നല്ല കാലം വരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.