ദേവിയെ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ…… ഭാഗ്യം ചെയ്തവർ!

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ദേവി നമ്മുടെ അമ്മ എന്ന സ്വരൂപമാണ് അതിനാൽ നമ്മുടെ അമ്മ അർത്ഥത്തിൽ കാണുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മനസ്സറിഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ അമ്മാമ്മ ഒരിക്കലും തന്റെ മക്കളെ കൈവിടുകയില്ല അതിനാൽ ദേവി മത്സരികി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദേവി നമ്മുടെ അടുത്ത എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ ദേവി ഉണ്ട് എന്ന് പലപ്പോഴും നാം കാണാതെ പോകുന്നതും.

   
"

എന്നാൽ ഇനി പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നമ്മളിൽ ഉണ്ട് എന്നും അതിനാൽ ദേവിയെ നിത്യം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ പരമശിവനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ നാം കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് മുൻപോ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ദേവി നമുക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാം കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം.

നാം പലപ്പോഴും ദേവീ ദേവന്മാരെയും സ്വപ്നം കാണുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് മുൻപേ വിശദമായ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ദേവീദേവന്മാരെ നാം ചിലപ്പോൾ അധികം ആരാധിക്കയും നമുക്ക് സ്വപ്നദർശനം ലഭിക്കാറുണ്ട് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നു ഇതിനെ കാരണം നാം മുൻജന്മങ്ങളിൽ അവരെ പൂജിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനാൽ അവരുടെ അനുഗ്രഹവും ഇപ്പോഴും കൂടെയുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒരു ലക്ഷണമാണ് നാം ദേവിയെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് .

ഇങ്ങനെ നാം ദേവിയെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നും അതിനാൽ ദേവിയെ നിത്യവും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാണ് ഈ സ്വപ്നദർശനത്തിലൂടെ എന്ന മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നവർ ഭാഗ്യം ഉള്ളവരാകുന്നതും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതിനുശേഷം ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനാലും വളരെയധികം നല്ല ഫലം പ്രാപ്തി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.