ഈ 5 ദൈവങ്ങളെ അറിയാതെ പോലും വീടുകളിൽ ആരാധിക്കരുതേ…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സനാതന വിശ്വാസപ്രകാരം 33 കോടി ദേവതകൾ ഉണ്ട് വിവിധ ഭാവത്തിലാണ് ദേവി ദേവന്മാർ ഉള്ളത് അതിനാൽ നാം ഭക്തർ എത്ര ഉപകരൂപത്തിലുള്ള ദേവതയെയും ഇഷ്ട ദേവതയെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ദേവതകൾക്ക് വരുന്ന അതിനാൽ ഉദാഹരണത്തിന് മഹാകാളിയും ഉഗ്രരൂപണിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തർക്ക് ദേവി അമ്മയാണ് .

   
"

അതിനാൽ അമ്മ തന്റെ മക്കളെ നോക്കുന്നതുപോലെയും ദേവിയും തന്റെ ഭക്തരെയും നോക്കുന്നു ഇതേപോലെ ഉഗ്രമൂർത്തികൾ അല്ലാതെ ചില ദേവതകൾക്ക് പ്രത്യേകം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെതന്നെ ചില ദേവതകളെ പ്രാർത്ഥിക്കാം എങ്കിലും വീടുകളിൽ ആരാധിക്കുന്നത് ഉത്തമമല്ല നാം ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും തന്റെ ഭക്തരെ സ്നേഹത്തോടെയും കാക്കുന്നവരാണ് എന്നിരുന്നാലും .

ചില ദേവതകളെ വീടുകളിൽ ആരാധിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആപത്താണ് അതിനാൽ വീടുകളിൽ ആരാധിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത ദേവതകൾ ആരെല്ലാമാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം മുൻപ് വീടുകളിൽ വയ്ക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് വിശദമായി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗണേശ ഭഗവാനെയും ഗണേശ പുരാണ പ്രകാരം 32 രൂപങ്ങളുണ്ട് .

അതിൽ സിദ്ദീൻ നായിക രൂപത്തിനേയും പ്രത്യേകം ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ് അതിനാൽ ഇത്തരം രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെയും വീടുകളിൽ ആരാധിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ആചാരങ്ങൾ വീടുകളിൽ പാലിക്കുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.