ഭദ്രകാളി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ!

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കാളി ദേവി കാലത്തിന്റെയും വ്യതിയാനത്തിന്റെയും സംഹാരത്തിന്റെയും ദേവി ആകുന്നു ദേവിയുടെ രൂപം ബീവി ജനകമാണ് എങ്കിലും തന്റെ ഭക്തർക്ക് അമ്മയും മാതൃവാത്സല്യം നൽകുന്ന ദേവിയാണ് കാളി ദേവി കാളി ദേവിയെ ഉപാസിക്കുമ്പോൾ ഭക്തർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നു ദേവിയും നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരു വിളിപ്പുറത്ത് അകലെ തന്റെ ഭക്തരുടെ കൂടെ ദേവി എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നു .

   
"

ദേവി തന്റെ ഭക്തർക്ക് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുന്നു തന്റെ മക്കളെപ്പോലെ ദേവി തന്റെ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ നാം കേരളീയർക്ക് കാളി ദേവിയെ അമ്മയാകുന്നു നാം അമ്മയെന്നും ഭഗവതിയെന്നും ദേവിയെ വിളിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിലെ കുടുംബ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൂടുതലായും കാണുന്ന ദേവതയും കാളി ദേവിയാണ് കേരളത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ കാളി ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ..

കേരളത്തിന്റെ പുറത്തുനിന്നും ധാരാളം ഭക്തർ ഇവിടെ വരുകയും ചെയ്യുന്നു കാളി ദേവിയുടെ ഭക്തർക്ക് ദേവി കൂടെയുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നാം മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നു എന്നാൽ ചില ഭക്തർ മന്ത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ ശരീരം ചൂടാകുന്നതായും അനുഭവപ്പെടുന്നതും ഇത് ദേവിക സൂചനയാണ്.

കാളി ദേവിയുടെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ശരീരം ചൂടായാൽ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹവും സാന്നിധ്യവും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ചില അപൂർവ്വം വ്യക്തികൾക്ക് ശരീരം തണുക്കുന്നതായും അനുഭവപ്പെടുന്നതും ഇതും ദേവി കൂടെയുണ്ട് എന്ന് സൂചനയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.