ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ഈ നാമം ഉണരുമ്പോൾ ഒരുതവണ ജപിച്ചാൽ ജീവിതം മാറിമറിയും!

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കലിയുഗത്തിലെ ശക്തരായ ദേവതകളിൽ ഒരു ദേവതയാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി ചിരഞ്ജീവിയായ ഭഗവാൻ കാലചക്രത്തിനെയും അതീതനായി വസിക്കുന്നു അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ചിരഞ്ജീവിയായ ഭഗവാൻ എന്നും വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഓടിയെത്തുന്നതും ആണ് കേൾക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം .

   
"

കൂടാതെ തന്നെ പ്രഭുവായ ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹത്താലും തന്റെ ഭക്തരുടെ ദുരിതങ്ങൾ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റുന്നതാണ് പരമശിവന്റെയും രുദ്രാവിതമാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്നാണ് ഐതിഹ്യം രാമനാമം എവിടെ ലഭിക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം ഹനുമാൻ സ്വാമിയേ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നും രാമായണ പാരായണം ഭഗവാൻ അടുത്തിരുന്നു കേൾക്കുന്നു എന്നും ആണ് വിശ്വാസം കലിയുഗവസാനത്തിൽ ഖൽക്കി ഭഗവാന്റെ വരവനായി ഹനുമാൻ സ്വാമിയേ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം .

ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ അനേകം മന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഈ നാമങ്ങൾ നിത്യവും ഉച്ചരിച്ചാൽ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളും നീങ്ങുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം ഈ നാമം ഏതാണ് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

ഭഗവാന്റെ അതിവിശേഷണമായ 12 പേരുകൾ നാം നിത്യവും പറയുന്നത് തന്നെയും അതിവിശേഷം തന്നെയാകുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും എന്തെല്ലാം ഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.