നാഗങ്ങളും ആയില്യം നക്ഷത്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം???

നമസ്കാരം പുതിയ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചന്ദ്ര ബന്ധത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു സമൂഹമാണ് ആയില്യം ആയില്യം നക്ഷത്രത്തെ സംസ്കൃതത്തിൽ ആശ്ലേഷ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ജ്യോതിഷത്തിലെ ഒമ്പതാമത്തെ നാളാണ് ആയില്യം ആയില്യം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആലിംഗനം എന്നാണ് എന്നാൽ ആയില്യം നാളുകാരുടെ മൃഗം കരിമ്പൂച്ചയാണ് എങ്കിലും ദേവദാം നാഗമായതിനാൽ എന്നും ആയില്യം നാൾ നാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

   
"

ഇതു മാത്രമല്ല നാഗങ്ങളുമായില്യം നാളുകാരുടെ ബന്ധം നാഗങ്ങളുമായി കൂടുതൽ ബന്ധം ഇവർക്കുമുണ്ട് കൂടാതെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ പാമ്പിനെ ദ്രോഹിക്കരുത് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആകാശത്ത് പാമ്പിനെ പോലെയും നാഗദേവതയാണ് ആയിരം നക്ഷത്രക്കാരുടെ ദേവത എങ്കിലും ആകാശത്തീടുഗാ രാശിയിൽ പാമ്പിനെ പോലെയാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കൂട്ടത്തെ കാണുന്നത് ഇതിനാലും ഈ നക്ഷത്രം നാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു .

ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ ദേവത നാഗമായതിനാൽ ആയിരം നാൾ സർപ്പ പ്രീതിക്ക് ഉത്തമമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അതിനാൽ ഈ നക്ഷത്രം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടക തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നാഗങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്ന പതിവുണ്ട് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഭൂരിഭാഗം നാഗക്ഷേത്രങ്ങളിലും നാഗം മൂർത്തികളെ പാൽ വെള്ളം നാളികേര വെള്ളം എന്നീ ഉപയോഗിച്ച് അഭിഷേകം നടത്തുന്നു .

ആദിശന്റെ അവതാരമായ ലക്ഷ്മണൻ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം എപ്പോഴും ആദിശേഷനും അവതാരം എടുക്കുന്നു മഹാവിഷ്ണുവിശേഷ നാഗത്തിൽ ശൈകുന്നതും കൂടാതെ സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ ഒരു വീഡിയോ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.