മൂകാംബിയിലേക്ക് ദർശനത്തിനായി ദേവി വിളിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേരളത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി പരശുരാമൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ച നാലു പ്രധാനപ്പെട്ട അംബികമാരിൽ ഒന്നാണ് മൂകാംബിക ദേവി മലാശക്തി ദേവിയുടെ മൂന്നു ഭാവങ്ങളായ മഹാകാളി മഹാലക്ഷ്മി മഹാസരസ്വതി എന്നിവരുടെ സമന്വയമാണ് ദേവിയും ഈ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളും മനുഷ്യരുടെയും ഇച്ഛാശക്തി ജ്ഞാനശക്തി ക്രിയാശക്തി എന്നീ എവിടെയും പ്രതീകമായി ദേവിയുടെ ഈ മൂന്നു ഭാവങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നു .

   
"

ഭക്തർ ഏതു ഭാവത്തിലും ദേവിയെയും ആരാധിക്കുന്നുവോ ആ ഭാവത്തിൽ ദേവി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ട് നിത്യവും ഭജിക്കും നാം ഭക്തർക്ക് സർവ ഐശ്വര്യവും സംരക്ഷണവും ദേവി നൽകുന്നതാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം ത്രിമൂർത്തികളാണ് ഇവിടെ ദേവിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് എന്നാണ് വിശ്വാസം സ്വയം പോലീംഗമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നീട് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ഇവിടെയെത്തി ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയെന്ന് ഐതിഹ്യമുണ്ട് .

ദേവി തന്റെ ഭക്തരെ വിളിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കാം മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നാം എത്ര തന്നെയും അവിടേക്ക് പോകുവാനായി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ചെയ്താലും ദേവി നമ്മളെ എന്ന് വിളിക്കാതെയും നമ്മൾ അവിടെ ഒരിക്കലും എത്തുന്നതെല്ലാം ദേവി തന്റെ എപ്പോഴും ദർശനം നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആകുന്നു ആ സമയം മാത്രമേ അവിടെയും എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ .

അല്ലാത്തപക്ഷം നാം എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അവിടെ നാം എത്തിച്ചേരുന്നതല്ല ദേവി നമ്മുടെ ദർശനത്തിനായി വിളിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദേവി ഭക്തർക്ക് എപ്പോഴും ദേവിയുടെ ചിന്താം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നാൽ ചിലർക്ക് എപ്പോഴും മൂകാംബിക ദേവിയെ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.