സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ബീജം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഐവിഎഫ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്ധ്യതയുടെ ഒരു കപ്പിൾസിനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരെയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭർത്താവിനെയും ആദ്യം നോക്കണം ഭാര്യയെയും നോക്കണം എന്ന് .

   
"

ഇതിന് എന്തിനാണ് കുഴപ്പം ആർക്കാണ് കുഴപ്പം എന്ന് അനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പൊതുവേ കൊടുക്കാറുള്ളത് സ്വാഭാവിയുടെ കേസിൽ നമ്മുടെ കാര്യം ഗർഭപാത്രം ട്യൂബുകൾ രണ്ടും അണ്ഡാശയം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഹസ്ബൻഡിന്റെ കേസിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബീജത്തെയാണ് എക്സാമിൻ ചെയ്യാറുള്ളത് യൂസ് നമ്മൾ ഐവിഎഫിനെ പോകുന്ന കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത്.

അണ്ഡാശയത്തിൽ അണ്ഡങ്ങൾ കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന അണ്ഡങ്ങൾ കൂടുതലും അണ്ഡത്തിന്റെയും ക്വാളിറ്റി കുറവരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലോ ആണ് ട്യൂബിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഐപിഎസിനെയും പോകാറുണ്ട് ഗർഭപാത്രത്തിൽ ബ്രണ്ണത്തിന് വന്ന എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസുകളും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ബാക്കി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത വർഷങ്ങൾ ഒരുപാട് എടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഗർഭിണിയാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പോകുവാറുണ്ട്.

ഹസ്ബന്റിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെയും എണ്ണം കുറവ് ചലനശേഷിയും ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ടെങ്കിലും പോകാറുണ്ട് ഐവിഎഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ഡത്തിലേക്ക് ബീജത്തിന് കുത്തിവയ്ക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെയും ഒന്നിപ്പിക്കുകയും അതൊരു ഭ്രൂണം ആകുകയും അതിന്റെ കോളിറ്റിക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.