പൂജാമുറിയിൽ ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും വയ്ക്കരുതേ… ദോഷം തിരിച്ചടി ഉറപ്പ്!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഹൈന്ദവഗ്രഹങ്ങളിൽ പൂജാമുറി നമുക്ക് വളരെ പരിപാവനമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് പൂജാമുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂജാമുറിയിലാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദേവന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവതമാരെ ഒക്കെ നമ്മൾ ചിത്രങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ വിളക്ക് കൊളുത്തുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് .

   
"

പൂജാമുറിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂജാമുറിയെ പറ്റി ഒരുക്കുമ്പോൾ പൂജാമുറിയിൽ ചിത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും പടങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെയും അലങ്കരിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ചില ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരം ഒരു ചില ചിത്രങ്ങൾ പൂജാമുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ അത് ശുഭമാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് .

അത്തരത്തിൽ ഏതൊക്കെ ചിത്രങ്ങളാണ് പൂജാമുറിയിൽ വെക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ദേവന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് പൂജാമുറിയിൽ വെച്ചേയും പൂജ ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഏതൊക്കെ ചിത്രങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പൂജാമുറിയിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങൾ എന്നു പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ മഹാദേവന്റെയും നടരാജ രൂപത്തിലുള്ള ചിത്രമാണ് അതായത് താണ്ഡവ രൂപത്തിലുള്ള മഹാദേവന്റെ ചിത്രം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് .

അല്ലെങ്കിൽ പൂജാമുറിയിൽ ആ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതെല്ലാം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതൊരു അസുഖമാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഭഗവാൻ മഹാദേവന്റെ പല രൂപത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും നമ്മൾ നമ്മുടെ പൂജാമുറിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല നടരാജ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ താണ്ഡവ രൂപത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പൂജാമുറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഉത്തമമല്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.