അലക്ഷ്മി ദേവി അഥവാ മൂദേവി വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ നാം കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ടുവശങ്ങളാണ് ലക്ഷ്മിദേവിയും അലക്ഷ്മി ദേവിയും പത്മപുരാണ പ്രകാരം സമുദ്ര മദ്ദനത്തിൽ നിന്നും അപ്രകാരം ആദ്യം കാളവിഷം പുറത്തുവന്നുവോ അതിനു ശേഷം അമൃതവും പുറത്തുവന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സമുദ്രത്തിനുശേഷം ആദ്യം അലക്ഷ്മി ദേവി വന്നു പിന്നീട് ലക്ഷ്മിദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നു പറയുന്നുണ്ട് .

   
"

അതായത് ലക്ഷ്മിദേവി എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും സർവ്വാവിധ മണ ഉയർച്ചയുടെയും സമ്പന്നരുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ദേവതയാകുന്നു അതേസമയം ആ ലക്ഷ്മി ദേവി എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖവും ദാരിദ്ര്യവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നൽകാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ദേവതയാകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലക്ഷ്മിദേവിയെയും ആശുപ ദേവതയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് പുരാണങ്ങളിൽ അലക്ഷ്മി ദേവിയും ഇങ്ങനെയാണ് വിവരിക്കുന്നത് .

ഉണങ്ങിയ ശരീരവും കട്ടിയുള്ള ചുണ്ടും കുഴിഞ്ഞ കവിളുകളും തടിച്ച കണ്ണുകളും കാളയുടെ കൊമ്പ് പോലെയുള്ള പല്ലുകളും കഴുതപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ദേവത ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ദേവത അലക്ഷ്മി ദേവി ഏതൊരു വീഡിയോ ലക്ഷ്മി ദേവിയും കുടികൊള്ളാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ അവിടെ അലക്ഷ്മി ദേവിയും കുടികൊള്ളുന്നു എന്നാണ് പ്രമാണം ലക്ഷ്മി ദേവിയും കുടികൊള്ളാത്ത ഇടത്ത് ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ സഹോദരി ആയിട്ടുള്ള .

അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ചേച്ചി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അലക്ഷ്മി ദേവി ആ ഭവനത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു അലക്ഷ്മി ദേവി കുടികൊള്ളുന്ന വീടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും ഏത് തരത്തിലാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും നമ്മൾ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യവും നാശവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖവും ദാരിദ്ര്യവും ഒക്കെ എല്ലാം വന്നുചേരാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.