കാണാതായ അച്ഛനെ തിരഞ്ഞ് രാത്രി പുറത്തിറങ്ങിയ പെൺകുട്ടി കണ്ട കാഴ്ച!

നാശത്തിന്റെ തലവട്ടം കണ്ടതും തുടങ്ങിയത് നശിക്കാൻ ഏതു നേരിട്ടാണ് അവ ദൈവമേ ഇവളെയും എനിക്കെന്റെ വയറ്റിൽ വന്ന് പിറന്നത് അടുപ്പിൽ എത്തിക്കൊണ്ട് അമ്മ പ്രാകി മുൻപ് വശത്തേയും ഇറയത്ത് പുസ്തകം നോക്കിയിരുന്ന 13 കാര്യം പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും കണ്ണെടുക്കാതെ അതിലേക്ക് തുറിച്ചു നോക്കിയും അതും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഐഎസിന് പഠിക്കുകയായിരിക്കും തമ്പുരാട്ടിയും ആടിയാടിയും മുന്നിലെയും കമ്പോവേലിയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛൻ അവളെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചു .

   
"

നിങ്ങൾ ഇന്നും ഒന്നും മേടിക്കാതെ ഒടുക്കത്തെ കുടിയും കഴിഞ്ഞു വന്നേക്കുവാണോ മനുഷ്യാ അലറിക്കൊണ്ട് അമ്മ മുൻവശത്തേക്ക് വന്നു ഞാൻ ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല എന്തേ നീ എന്നെ ഉറക്കി കളയുവാൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിന്നെ ഞാൻ ഉറക്കും നീ നോക്കിക്കോ അമ്മ നൈറ്റി പൊക്കി കുത്തിയും കലിയോട് അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു നീയല്ല നിന്റെ അപ്പൻ അത്രയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഛർദ്ദിച്ചുകൊണ്ട് ആയാലും ഒറ്റയ്ക്ക് വീണു അയ്യോ അച്ഛാ പുസ്തകം മടക്കിവെച്ച് മിന്നു ഓടിയും അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു തൊടരുത് എനിക്ക് ശ്രമിച്ച മുഖത്തെ തുടച്ചു കളയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ അവൾക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിയും.

അച്ഛനോ ആരുടെ അച്ഛൻ അവൾ വല്ലോടത്തും പോയി കിടന്നിട്ട് വന്നതിന്റെ ഫലമാണ് നീ എന്നെ അച്ഛാ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മിന്നുവിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ അവളുടെ ഒരു പൂങ്കണ്ണീ നല്ല തൂവെള്ള പോലെയുള്ള എനിക്കും വെളുത്ത അവൾക്കും എങ്ങനെ അടിക്കാക്ക കമ്പി പോലെയുള്ള നീ ഉണ്ടായത് മിന്നു കണ്ണുകൾ തുടിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും പുസ്തകം എടുത്ത് മടിയിൽ വച്ച് പഠിക്ക് പഠിച്ച് നാളെ നീ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പട്ടുമളയും വാങ്ങാൻ എന്ന പോലെയുണ്ട് .

കരിമുടി അവൾ സങ്കടത്തോടെ അച്ഛനെ നോക്കിയും സ്കൂളിൽ കൂട്ടുകാർ കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും ചില അധ്യാപകർ കറുത്ത മിന്നു എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും ഇത്രയും സങ്കടമേ അവൾക്ക് തോന്നാറില്ല എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാണിത്തറ തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മകൻ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ അവർ ആ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് മൺകലങ്ങളും കുടവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവർ ജീവിച്ചു പോകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.