ലക്ഷ്മി ദേവി ചോദിക്കുന്ന വരം ഇന്നേദിവസം നിങ്ങൾക്ക് നൽകും!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സമ്പത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തെയും ദേവതയാണെന്ന് സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മിദേവി ശ്രീദേവി മാരിൽ ഒരു ദേവി കൂടിയാണ് ലക്ഷ്മിദേവിയും കൂടാതെയും വിഷ്ണുവും പത്നിയുമാണ് ദേവി ജഗത്തിന്റെ നാഥനാണ് സാക്ഷാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഐശ്വര്യത്തെയും സമ്പൽസമൃദ്ധിയുടെയും ദേവത കൂടിയാണ് ദേവിയും ഇതിനാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ പ്രീതി അനിവാര്യമാണ് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ .

   
"

ഇരു ദേവതകൾക്കും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ലക്ഷ്മി വസിക്കുന്ന ഇടത്ത് നാരായണൻ ഉറപ്പായും നിവസിക്കുന്നത് ആകുന്നു അതേപോലെ ഏതു വീടുകളിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു അവിടെയും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കാരണത്താൽ കൂടിയാണ് ലക്ഷ്മി പ്രതീകമായ തുളസി നാം ഏവരും വീടുകളിൽ നിർബന്ധമായും വളർത്തുന്നതെന്ന് പരിപാലിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വീടുകളിലെ ലക്ഷ്മി നാരായണ വാസം ഉറപ്പാക്കുവാൻ സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.

ഉന്ന ധനം മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയാകുന്നു അത് ലക്ഷ്മി പ്രീതയും ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു ദിവസം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ ധനു മാസത്തിലെ 38 വെള്ളിയും എന്നതിനോടൊപ്പം ഏകാദേശി പ്രതിയും അതായത് സ്വർഗ്ഗ വാതിൽ ഏകദേശം കൂടിവരുന്നു എന്നതും പ്രത്യേകതയാകുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ക്ലേശങ്ങൾ മാറുവാൻ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫലം ലഭിക്കുന്നതാകുന്നു ഇനി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പ്രത്യേകിച്ചും.

നാം ചെയ്യേണ്ട ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോവില് പരാമർശിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നേദിവസം നടത്തുന്ന ലക്ഷ്മി പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ പേരും ജന്മം നക്ഷത്രവും ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.