എല്ലു തേയ്മാനം ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചുതരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ മാനം സന്ധിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്താണ് തേയ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ ആർത്രൈറ്റിസ് പൊതുവേ മുട്ടിലും ഇടുപ്പിലും ആണ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസീവ് അതായത് യൂസ് കാരണം നമ്മളുടെ ജോയിന്റിന്റെ കാട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്ന സ്മൂത്ത് സെൽഫ് സർഫസ് തേഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് തേയ്മാനം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് .

   
"

ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതായത് ജോയിന്റിൽ വേദന ജോയിന്റിൽ വേദന നീര് പിടുത്തം നടക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് തേയ്മാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത് ഇനിയും എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് പ്രായമാണ് ഏറ്റവും വലിയ റീസൺ എന്നുപറയുന്നത് .

നമുക്ക് വാർദ്ധക്യം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തേയ്മാനം വരാം രണ്ടാമതും എന്തെങ്കിലും എൻജോറി ഉണ്ടായാൽ അത് ജോയിന്റിനെയും നമ്മുടെ സന്ധ്യയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആഗതത്താൽ അതിനു ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം നമുക്ക് പിൻകാലത്ത് തേയ്മാനം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നീടുള്ള കാരണം ഫ്ലാക്ചർ എന്തെങ്കിലും ജോയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാരണം തേയ്മാനം ഉണ്ടാകാം.

പിന്നെ നമുക്ക് ചിലർക്ക് സാധാരണക്കാളും അധികം അപേക്ഷിച്ച് തേയ്മാനം ഉണ്ടാകാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സ്ത്രീകളിൽ പൊതുവേ മാനം കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഒരു വിധം നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളിലും 60 വയസ്സ് ആകുമ്പോഴാണ് തീരുമാനം പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.