ഹെർണിയ ഉള്ളവരാണോ നിങ്ങൾ?? ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഹെർണിയ പലവിധം ഉണ്ടാകും എന്താണ് ഹെർണിയ ഉണ്ടാകുവാൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഏതുതരം ഹെർണി ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ ആകുമോ ഹെർണിയ ഉള്ളവർ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹെർണിയ ഓപ്പറേഷന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം.

   
"

ആദ്യമായി എന്താണ് ഹെർണിയ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ ഹെർണിയും വരുന്നത് ബേസിക്കലി ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വയറിനുള്ളിലെ ഭാഗങ്ങളിലെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദഹനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയം ഏതെങ്കിലും ഒരു മസിൽ വീക്ക്നസ് വഴി മസിൽ വീക്ക്നെസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വയറിന്റെ ഭിത്തിക്കേം ഒരു തകരാറ് ഉള്ളതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്നെസ്സ് ഉള്ളതിലൂടെയും തള്ളി വരുന്നതിനെയാണ് ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് .

അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പുറകിലെയും അതായത് വയറിന്റെ പുറകെ നമ്മുടെ സ്പൈനാണ് അവിടെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്ങി ആണ് അതേസമയത്ത് മുകള് മുൻവശവും താഴെയും ശരിക്കും പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ മസിൽ വച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം മുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശ്വാസം.

അതായത് ഹാർട്ടും ലെൻസും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡയപ്രം ആണ് ശരിക്കും ഡയഫ്രം ആണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ നമ്മുടെ സാക്ഷത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടിവരുന്ന മസിലാണ് ഡൈഫ്രം എന്നു പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.