ഈ തെറ്റ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യല്ലേ! പണി കിട്ടും!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം രോഗങ്ങൾ നാം അറിയാതെയോ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളിൽ നിന്നും ബന്ധമുണ്ടോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ തെറ്റായി ചേരികളുടെ ബലം 7 തലമുറ വരെ നീളാമെന്ന വിശ്വാസം ഭാരതത്തിൽ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന പാപവും രോഗവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റിയും കമ്മിറ്റി മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പരാമർശിക്കുന്നതായി കാണാം ആധുനിക ശാസ്ത്രീയ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രകാരം പാപവും.

   
"

രോഗവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അത് അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം രോഗങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം ജനറലി രോഗങ്ങൾ രണ്ടു കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ജനറ്റിക്സ് അതായത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം 2 എന്നുപറയുന്നത് ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് ഈ രണ്ടു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒട്ടുമിക്ക രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്.

അതിലെ ജനറ്റിക് എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു ഒരു സ്പെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്പെയിമും അമ്മയിൽ നിന്നും വരുന്ന സ്നേഹം നിങ്ങളിലേക്ക് ചേർന്ന് അതിലേക്ക് ഒരു സൈക്കോ ആദ്യത്തെ സെല്ലുണ്ടാകുന്ന ആസില്ലേ വളർന്ന മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം സെല്ലുകളുള്ള മനുഷ്യനായി മാറുന്നത്.

എല്ലാ സെല്ലിലെയും ജനിറ്റിക്സ് ഒന്നുതന്നെയാണ് കണ്ണിന്റെ കോശങ്ങൾ ആണെങ്കിലും സ്കിന്നിന്റെ കോശങ്ങൾ ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിന്റെയും 26 ക്രോമസോൺസ് ആണ് അതിലെ 23 എണ്ണം അച്ഛനിൽ നിന്നും വന്നതായിരിക്കും 23 അമ്മയിൽ നിന്ന് വന്നതായിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.