ഈ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ നിസ്സാരമാക്കരുത്! അമിതമായൽ അമൃതവും വിഷം!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിഷയം ബൈപോളാർ ഡിസോഡർ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വിഷാദരോഗം ഉണ്ടാകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ വിരുദ്ധമായ ഭാഗമാണ് ഉന്മാദം അഥവാ മേനിയമയം ഉന്മാദവും വിഷാദവും ഇങ്ങനെ മാറിമാറി വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്മാദം മാത്രമായി വരികയോ ചെയ്യുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ്.

   
"

നമ്മൾ ബൈ പോളാർ ഡിസോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിഷാദരോഗം പോലെ തന്നെ ആവർത്തന സ്വഭാവമുള്ള സ്വഭാവം തന്നെയാണ് ബൈപോളാർ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് എത്ര ശതമാനം പേർക്ക് വരും എന്ന് നോക്കാം ബൈപോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാറുണ്ട് എന്നും ബൈപോളാർ 2 എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ബൈ പോളാർ എന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞപോലെ തന്നെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഉന്മാദം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് .

ബൈ പോളാർ ഒന്ന് റിസോർഡർ എന്നു പറയുന്നത് പൈപ്പോള രണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഉന്മാദത്തിന്റെ അത്രത്തോളം തീവ്രതയില്ലാത്ത ഹൈപ്പോമേനിയ എന്ന് പറയുന്ന എവിടെയെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ ബൈ പോളാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബൈ പോണ്ടിസോഡറാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടര ശതമാനത്തിൽ ഏറെ ആൾക്കാർ കൊണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് അതുപോലെതന്നെ 5% പേർക്ക് എങ്കിലും ഹൈപ്പോമേനിയ വരുന്ന ബൈപോളാർ ടു ഡിസോഡർ ഉണ്ടെന്ന് ആണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് .

അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിതിന്റെ സവിശേഷതകൾക്ക് വിവരം നമ്മളെ വിശ്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതിന്റെ വിപരീത ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഉറക്കം തീരെ കുറവായിരിക്കും ഉറക്കം കുറവാ എന്ന് മാത്രമല്ല ഉറക്കം കുറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉമ്മ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.