വരാഹി അമ്മയ്ക്ക് ഈ ഒരു വിളക്ക് നേർന്നു നോക്കുക സൗഭാഗ്യം തേടി വരും!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംരക്ഷണത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും ദേവതയാണ് വരാഹിദേവിയും എന്നു പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എത്രയധികം വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് എത്ര അധികം വിങ്ങിപ്പൊട്ടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അമ്മയോടും ആ സങ്കടം ഒന്നും പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ബലങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സകല ദുഃഖത്തെയും നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് തുടച്ചുനീക്കി.

   
"

ആനന്ദത്തിന്റെയും ആ സമുദ്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുവാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹ വർഷം ചൊരിയുന്ന അമ്മയാണെന്ന് അപരാഹിദേവിയും എന്ന് പറയുന്നത് വരാഹിദേവിയെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അമ്മ എന്നാണ് പറയാറ് നമ്മളുടെ അമ്മയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മൾ വന്ന സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വന്തം അമ്മ വരാഹിദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരാഹിദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ ഓരോ ദിവസത്തിലും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുവാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ .

നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് വിളക്കുവെച്ച് ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നിവിടെ പറയുവാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക വഴിയും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാവും നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ക്ലേശങ്ങൾ അതായത് സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങളും ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക ദുഃഖങ്ങൾ ആയിരിക്കാം അതൊക്കെ തുടച്ചുനീക്കും ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ചില അവസ്ഥകൾ ഉണ്ട്.

ആ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾക്ക് പുതിയ ആയിരം വഴികൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും തേടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് ആഡംബരത്തിന് അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചാലും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കെല്ലാം ദേവിയുടെ സഹായം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.