ഈ 9 കാര്യങ്ങൾ പരമശിവനോട് ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കരുതേ…!

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാഥനാണെന്ന് പരമശിവൻ അതിനാൽ തന്നെ പരമശിവനെയും ആരാധിച്ചാൽ തീരാത്ത ദുരിതങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ശനി സൂര്യൻ രാഹുവും ചന്ദ്രൻ എന്നീ ദശാകാലങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ വചിക്കുന്നതും ഉത്തമമാണ് നാം കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനെയും എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്നു പറയുന്നതും.

   
"

എന്നാൽ അനന്തമായ അതിവിശക്തിയോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ജീവിതത്തിലെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നാം സ്വയം എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്താൽ ജീവിതത്തിൽ പല വഴിത്തിരിവുകളും ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് ശിവ ഭക്തർക്കും ഈ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നതാകുന്നു തന്റെ ഭക്തർ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും അത്തരം സഹായിക്കുന്നതും ആണ് .

ലോകത്തിലെ തകർച്ച രാജാരങ്ങളുടെയും പിതാവാണ് പരമശിവൻ അതിനാൽ തന്നെ ഭക്തർക്ക് ഭഗവാനക്ഷത്രപ്രസാദിയും അതേപോലെതന്നെ ചിത്രകോപിയും ആകുന്നു പരമശിവനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനെ അടുത്ത് നിന്നും അകലുകയും കൂടാതെയും ഭഗവാന്റെ കോപത്തിനെയും പ്രാപ്തരാകുകയും ചെയ്യുന്നതുമാണ് .

ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരമശിവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം പ്രകൃതിയെ എതിരെ ഏതുതരത്തിലും ഉപദ്രവിക്കുന്നവരോട് മഹാദേവൻ ഒരിക്കലും പൊറുക്കുന്നതെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.