ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള വ്യക്തികൾ

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള എളുപ്പവഴിയും ബുദ്ധ വർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നെ ആരോഗ്യപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുന്നുവോ അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ നിശ്ചയമായും മുക്തിപദം നൽകും ഭക്തിയോടുകൂടി എന്നെയും ഏതുവിധത്തിൽ പൂജിച്ചാലും ആ പൂജ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചേയും അവർക്ക് മുക്തി നൽകുന്നതും ആയിരിക്കും സർവ്വ മന്ത്രങ്ങളെയും മറ്റു തീർത്ഥങ്ങളെയും മറ്റു പ്രാർത്ഥനകളെക്കാളും ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠമായി കാണുന്നത്.

   
"

എന്നോടുള്ള നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തിയാണ് എല്ലാം ഞാനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ദർശിക്കുകയും സദാസമയം എന്റെ നാമങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരും എന്റെ ഭക്തർ ആണ് കീർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ വാഴ്ത്തുന്നവനും എന്റെ കഥ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നവനും ആ കഥകൾ ഭക്തിപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നവരും എന്റെ ഉത്തമ ഭക്തരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക വേദങ്ങൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ എന്റെ ഭക്തനാവണം എന്നില്ല.

ജാതി വർണ്ണങ്ങൾ ഒന്നും എന്റെ ഭക്തൻ ആവാൻ തടസ്സം ആകുന്നില്ല ചണ്ഡാലനവും മറ്റെല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ എന്റെ ഭക്തരാകുവാൻ കഴിയും എല്ലാ ഭക്തരും എനിക്ക് സമമാണ് വിതുരരുടെയും കഞ്ഞിയും കുജന്റെയും അവിലും പാഞ്ചാലിയുടെ വല്ലവും ഞാൻ കഴിച്ചത് അവരുടെ നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തി കൊണ്ടാണ് വർഷപവാവ് മഹാബലി മായാസുരൻ വിഭീഷണർ ഹനുമാൻ ജഡായു ഗജേന്ദ്രൻ ഗജൻ അക്രൂരൻ ജനകൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.