ഭദ്രകാളി ദേവിയുടെ അതീവ രഹസ്യ മന്ത്രം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം കാളീദേവിക്ക് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസം തന്നെയാകുന്നു അതിനാൽ ഇന്നേദിവസം കാളി ദേവിയും ആരാധിക്കുന്നത് അതിവിശേഷം തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ ഇന്നേദിവസം കാളി ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും കാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നതും കൂടാതെ ഇന്നേദിവസം ദീപാ ആരാധനാകുന്നു അതിനാൽ ഇന്നേദിവസം അമ്മയെ ആരാധിക്കുന്ന അതിലൂടെയും.

   
"

നിരവധി സവിശേഷമായ ഗുണങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ വന്നു ഇന്നേദിവസം രണ്ടുനേരം വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നതും ദേവിയെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് കൊണ്ട് വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നതും അതിവിശേഷം തന്നെയാകുന്നു കൂടാതെ ഇന്നേദിവസം ദേവീ ചിത്രത്തിന് മുൻപിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ദേവി മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതും അതിവിശേഷമാണ് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ ഇന്നേദിവസം ജയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തമമായ അഥവാ ശുഭകരമായ മന്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്നുതന്നെയാണ് ഭദ്രകാളി ദേവിയുടെ മൂലമന്ത്രം മന്ത്രം.

ഇപ്രകാരമാകുന്നു അതിനാൽ ഇന്നേദിവസം ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ദേവിയുടെ പ്രീതിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ചേരുക അതിനാൽ 108 തവണ ഈ മന്ത്രം ഇന്നേ ദിവസം ജീവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും നാം ദേവി തന്നെയാണെന്ന് ഭദ്രകാളി അമ്മ വെറുതെ അമ്മ എന്ന് മനം വിളിച്ചാൽ പോലും മക്കളെയും എന്നപോലെ അമ്മ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് .

ചൊവ്വ ദോഷ പരിഹാരത്തിനും നിഭദ്രകാളി ദേവിയുടെയും മൂലമന്ത്ര ജപം ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു 108 തവണയാണ് മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് 21 ദിവസം ഇത്തരത്തിൽ 108 തവണ വീതം ദേവിയുടെ മന്ത്രം തുടർച്ചയായി ജനിച്ചാൽ ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങുന്നതും ആണ് അതിനാൽ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ചൊവ്വാദോഷത്തിനും വലിയ പരിഹാരം എന്ന് തന്നെ പറയുവാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.