കാളി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഉഗ്രരൂപണി ഭാവത്തിലുള്ള ദേവിയാണ് കാളി ദേവിയും എന്നാൽ തന്റെ ഭക്തർക്ക് അമ്മ ഭാവത്തിൽ സ്നേഹവും സംരക്ഷണവും ദേവി നൽകുന്നതുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഏവരുടെയും അമ്മയായി ജനനിയെയും ദേവിയെയും ഏവരും കണക്കാക്കുന്നു കാളി ദേവിയുടെ പത്ത് വിപിൻ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ആണ് ഈ രൂപങ്ങളെയും ദേശ മഹാവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നു.

   
"

ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ദ്രാവിഡരുടേയും പിന്നീട്യും കാലക്രമേളം ഹൈന്ദവരുടെയും ആരാധനാമൂർത്തിയായി തീർന്ന ദേവിയാണ് കാളി ദേവി ബംഗാളിലും കേരളത്തിലെയും കർണാടകയിലും ആണ് കാളി ആരാധന ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും കാളി ദേവിയെയും ആരാധിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു കേരളത്തിൽ പൊതുവേ ശ്രീഭദ്ര ഭഗവതി ശ്രീകുലുമ്പാം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഭദ്രകാളി പ്രതിഷ്ഠ യാകുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ ആദിപര ശക്തിയുടെയും അഥവാ സ്ത്രീ പാർവതി ദേവിയുടെയും ഉഗ്രരൂപണിയായി മഹാകാളിയെയും ആരാധിക്കുന്നു സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനം ശക്തിയിൽ നിന്നുമാണ് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ശാക്തേയർ കാളി ദേവിയെയും ആരാധിക്കുന്നത് ശാക്തേയ സമ്പ്രദായ പ്രകാരം സ്ത്രീയ്ക്ക് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം ഇതിനെ തെളിവായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ശൈവ വിശ്വാസ പ്രകാരം ശ്രീ പാർവതി ദേവിയുടെയും കറുത്ത ഭാവവുമായി കണക്കാക്കുന്നു ഇന്നും കോലിളക്കം .

സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാളി ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് തന്റെ പ്രിയ ഭക്തനെയും അമ്മയായി ദേവി നേരിട്ട് ദർശനം നൽകിയ ക്ഷേത്രം ഈ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വീഡിയോ മുൻപോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയിലൂടെയും കാളി ദേവി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വരുന്നതിന് മുൻപായി നാം കാണുന്ന സൂചനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.