ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് 5 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 10 ലക്ഷത്തിലേക്ക്

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം റേഷൻ കാർഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയും 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൗജന്യം ഇൻഷുറൻസ് പുതിയ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കൽ നിലയം കാട് പുതുക്കൽ നിലവിലെ കാടിൽ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ച് നിരവധി അറിയിപ്പുകൾ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇപ്പോൾ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളും എപിഎൽ ബിപിഎൽ വ്യത്യാസം.

   
"

ഇല്ലാതെയും ഇതിന്റെ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വീഡിയോ പൂർണമായും കാണുക കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി സാധാരണക്കാർക്ക് അവരുടെ കുടുംബത്തിലെയും കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെയുള്ള ചികിത്സാസഹായം മരുന്നുകൾ അടിയന്തരാശാസ്ത്രീയകൾ കൃത്യമായി ഉപകരണങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതും.

മുതൽ വിവിധ പരിശോധനകളും അതിന്റെ ചികിത്സയും ഉൾപ്പെടെ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി വഴി ലഭ്യമാകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/hHRSdRqjWJ8