ഗുരുവായൂരിൽ സംഭവിച്ചത് ഭക്തർ അറിയുന്നുണ്ടോ?? പുറം ലോകം അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേരളത്തിലെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിത്യവും വരുന്ന ഭക്തരുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും ഇതിന് പിന്നിലൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് അത് ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം ഇതിനാൽ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ദർശനം നടത്തിയാലും വീണ്ടും വീണ്ടും ദർശനം നടത്തുവാൻ അവർക്ക് തോന്നുക തന്നെ ചെയ്യും .

   
"

ഭഗവാന്റെ അവിടുത്തെ എത്ര എത്തിയാലും മതിയാകാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഏവർക്കും വന്നു ചേരുക എന്നാൽ ഏവർക്കും ഇത്തരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യം ലഭിക്കണമെന്നില്ല ഭഗവാനെയും ഈ ജന്മം കാണാൻ യോഗം വന്നുചേരുവാനും ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ എത്തിച്ചേരുകവും ഭഗവാന്റെ ആ പുണ്യ ദർശനത്തിന്റെ ദിവ്യ മുഹൂർത്തത്തിനായി അനേകം മനസ്സുകൾ ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആകുന്നു എന്നാൽ സ്നേഹത്തോടെ ഭഗവാനോട് എന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അത് ഭഗവാൻ നടത്തിത്തരുക തന്നെ ചെയ്യും.

കാരണം ഭഗവാനെയും പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹം സ്നേഹവാൽസല്യമാകുന്നു സ്നേഹ വാത്സല്യത്തിന് മാത്രമേ ഭഗവാനെയും സാധിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മിക്കവരും ഭഗവാനെയും ഉണ്ണികണ്ണനായി മൻസിൽ കാണുന്നു ഭഗവാനെ കുഞ്ഞമ്മകളുടെ സ്വഭാവമാണെന്ന് പലപ്പോഴും മക്കളോട് നാം എന്തെങ്കിലും നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സാധനം ലഭിക്കും വരെയും ആ വസ്തു ലഭിക്കും വരെ അവർക്ക് ഉൾകണ്ടാം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.