എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും നടക്കാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ശിവന് ഈ വഴിപാട് നേർന്ന് നോക്കൂ,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് തിരുമേനിയും ചെയ്യാത്ത വഴിപാടുകൾ എല്ലാം പോവാത്ത അമ്പലങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചത് മാത്രം ഒരു ഈശ്വരനും കാണുന്നില്ല ഒരു ഈശ്വരനും നടത്തിത്തരുന്നില്ല വളരെ വിഷമിച്ചു മനസ്സ് കലങ്ങിയും ഒരുപാട് പേരെ ഏറ്റെടുത്തതും ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര വഴിപാട് ചെയ്തിട്ടും എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും കാര്യം നടക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിവിധി പറഞ്ഞു തരണം .

   
"

അങ്ങനെ പറയുന്നവർക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വഴിപാടാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇത് ഞാൻ എത്രപേർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആരൊക്കെ പോയി കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവർക്കൊക്കെ ബലം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൺമുന്നിൽ ഇത്രയും വലിയ സൗഭാഗ്യം ഇരുന്നിട്ടാണോ ഞങ്ങൾ ഈ ലോകം മുഴുവൻ അന്വേഷിച്ച് നടന്നത് .

എന്ന് അത്രയും സത്യമുള്ള നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ കാണാതെ പോകുന്ന ഒരു വഴിപാടിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വഴിപാടും നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് ഒരു ശിവക്ഷേത്രം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ടാകും ഒരു ശിവക്ഷേത്രം ആ നാടിനെ ഐശ്വര്യം ചരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഇതും വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു .

എന്നാൽ ഏറ്റവും ശക്തിയോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആഗ്രഹം നടന്നു കിട്ടുന്നതായിരിക്കും മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം നേർന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടും നാട്ടിലെ നാട്ടിലെ ശിവക്ഷേത്ര ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ ഫലം കിട്ടിയിരിക്കും 100% ഉറപ്പാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.