കളി പശുവിന്റെ മുന്നിൽ|സ്ത്രീ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം റിയൽ ലൈഫ് കോമഡികൾ കാണാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ക്ലിപ്പുകൾ എല്ലാം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു നഷ്ടം തന്നെയായിരിക്കും ചിരിപ്പിച്ചു കൊല്ലുന്ന കുറച്ച് ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് .

   
"

പേജ് ഫോളോ ചെയ്ത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ടോപ്പിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു ബേസ് ബോൾ മാച്ചിനിടയും ഒരു സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ ബോള് കെടുത്തിട്ട് അറിയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എറിഞ്ഞത് നേരം ക്യാമറ മാൻ മേലെ നല്ല പിക്ക് കിട്ടിക്കാണും നാട്ടുകാരുടെ തമ്മിൽതല്ലേ കാണണം സമാധാനം ഒരു നായയാണ് ഇത് ഇത് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് അറിയാനുള്ള കഷ്ടപ്പാടിൽ ആണെന്ന് പാവമായി കുട്ടൻ കൂടുതലായി ഈ വീഡിയോസ് കാണുക.