കൊട്ടിയൂരിൽ നടന്ന മഹാത്ഭുതം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ദേവന്മാർ പൂജിക്കുന്ന ദേവനാണെന്ന് മഹാദേവൻ തന്റെ ഭക്തരിൽ എളുപ്പം പ്രീതിപ്പെടുന്ന ദേവൻ ആകുന്നതും ഉത്തമ കുടുംബ മായാ ശിവ കുടുംബത്തെയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നതും പരമശിവന്റെയും വാഹനമാണ് നന്ദിയും എന്നാൽ ദേവിയുടെയും വാഹനമായി സിംഹത്തിന്റെയും ആഹാരമാണ് കാള.

   
"

ഇതേപോലെ മഹാദേവന്റെയും പുത്രന്മാരായ ഗണപതി ഭഗവാന്റെ വാഹനം എലിയും സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെ വാഹനം അമ്മായിയിലും ആകുന്നു ഇതിൽ മയിലിന്റെയും ആഹാരമാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇവർ ഏവരും സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയും സഹവസിക്കുന്നതാകുന്നു എന്നതിനാൽ തന്നെ ശിവ കുടുംബം ഉത്തമ കുടുംബമായും അതേപോലെതന്നെ ഉത്തമൻ ദാമ്പത്തിക ജീവിതം ശിവ പാർവതിമാരുടെയും ജീവിതമായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു .

കേരളത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ പല ശിവക്ഷേത്രങ്ങളും ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ ആസ്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രം ഒരിക്കൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഒരു കാര്യം മറന്നു വച്ചതിനാൽ ഒരു ഭക്തൻ തിരിച്ച് ക്ഷേത്രം അടച്ചിരുന്നപ്പോൾ എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ആ സമയം അദ്ദേഹം കണ്ട കാഴ്ച അത്ഭുതകരമായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും കൊട്ടിയൂരിൽ നടന്ന ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പനോടുള്ള ഭക്തിയാൽ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ പൂന്താനം ഒരിക്കൽ പലക്ഷേത്രങ്ങളും സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു വേളയിൽ കൊട്ടിയൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിലും എത്തിച്ചേരുക ഉണ്ടായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.