പഴയ തിരി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്.. വീടിനും വീട്ടുകാർക്കും ആപത്ത്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഒരു വീട്ടിൽ നിത്യവും വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നത് ശുഭകരമാണ് എന്ന കാര്യം ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാകുന്നു രണ്ടുനേരം അതായത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും വിളക്കുകളുത്തുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ ഏവർക്കും അതിനെ സാധിക്കാത്തവരാണ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ ഒരു നേരം എങ്കിലും വീടുകളിലും വിളക്ക് തെളിയിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു നേരമാണ് എങ്കിലും വിളക്ക് കൊളുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

   
"

സർവ്വ ഐശ്വര്യത്തിന് ആയിട്ടാണ് നാം വീടുകളിൽ വിളക്കു തെളിയിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകേണ്ടതാകുന്നു സൂര്യോദയത്തിനും മുൻപും മസൂര്തമ്മ വേളയ്ക്ക് മുൻപായിയും വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നതും ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാണ് എന്നാൽ വിളക്ക് തിരിയും ബാക്കിവരുന്നത് നാം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന കാര്യം പലർക്കും സംശയമുള്ളതാകുന്നു നാം ചില തെറ്റുകൾ അതിനാൽ തന്നെ തിരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതാകുന്നു അത് വലിയ ദോഷത്തിന് തന്നെ കാരണമാകുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം.

കൂടാതെ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു അല്ലാത്തപക്ഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മഹാവിപത്തുകൾ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതിന് തുല്യമാകുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം എത്ര തിരി ഒരു തിരിയെ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുക.

അതീവ ദോഷം മഹാവ്യാധികൾ തന്നെ വീടുകളിലേക്ക് അഥവാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തിരികൾ കൈക്കൊപ്പം വീതം ഇട്ടശേഷം വിളക്ക് തെളിയിക്കുക എന്ന കാര്യമാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രം വിളക്ക് കൊളുത്തിയും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.