ശിവ ഭക്തരാണോ നിങ്ങൾ??. ഇത് കേൾക്കുന്നത് പോലും പുണ്യം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പതിവുപോലെ പുലരുന്നതിനു മുൻപ് ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ സ്നാനത്തിന് പുറപ്പെട്ട ശിവപാതയുടെ കൂടെ വരാൻ മകൻ സംബന്ധർ നിർബന്ധം പിടിച്ചു മകനെ കൂടെ കൂട്ടി ശിവപാതാം ക്ഷേത്രക്കുളത്തിലേക്ക് കൽപ്പടവിൽ കൂട്ടിയെ നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം മോൻ ഇവിടെ നിൽക്കണം ബ്രാഹ്മണന് കുളത്തിൽ ഇറങ്ങിയും ഗായത്രി ജബവും മറ്റു സാധനങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങിയും സമയം കുറേ കഴിഞ്ഞു .

   
"

പിതാവിനെയും കാണാനില്ല കുഞ്ഞു സംബന്ധം കരയുവാൻ തുടങ്ങിയ രാത്രിയുടെയും ഏകാന്തതയിൽ വിജനമായ ശിവക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കുളിക്കടവിൽ നിന്നുമുള്ള മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഉണ്ണിയുടെ നിലവിലിൻ ആരു കേൾക്കാൻ പക്ഷേ കേൾക്കേണ്ടവർ കേട്ടവും വടക്കേ കൈലാസത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമേശ്വരൻ സംബന്ധരുടെ നിലവിളി കേട്ടു ധ്യാനത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്നു ഭഗവതി പരമേശ്വരിയും ഇത് സംബന്ധരുടെയും നിലവിളി ആണല്ലോ ഭാവിയിൽ ഭഗവാന്റെ വലിയ ഭക്തനാകേണ്ട ആൾ വൈകിയെല്ലാം.

നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നന്ദിദേവൻ ശിവനെയും ഭാവാനിയെയും കുളിക്കരയിൽ സംബന്ധരുടെയും അടുത്ത് എത്തിച്ചുവും ലോകമാതാവ് കരയുന്ന സംബന്തരേ മടിയിലിരുത്തിയും പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നും ശിവ ഭഗവാന്റെയും ജ്ഞാനം കലർന്ന ശീലം നൽകി അതിനാൽ പിന്നീട് സംബന്ധർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു അല്പം കഴിഞ്ഞു ജ്ഞാനം കഴിഞ്ഞ എത്തിയ പിതാവ് മകന്റെ ചുണ്ടകളിൽ ശീലത്തിന്റെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടു മകൻ അപരിചലിൽ നിന്നും പാലു വാങ്ങി കുടിച്ചു.

സംബന്ധരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ണിയും ആകാശത്തേക്ക് അവിടെ നിന്നാണല്ലോ പാർവതി ദേവി വന്നത് മകൻ പറയുന്നത് ഒന്നും പിതാവിനെ മനസ്സിലായില്ല ദിവ്യമായ ക്ഷീരം കഴിച്ച് സംബന്ധിച്ച ശിവ ഭഗവാനെ പറ്റി സുധീനങ്ങൾ പാടാൻ തുടങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.