ഈ 3 തെറ്റുകളാണ് എല്ലാ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും കാരണം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നാം വാസ്തുവിൽ പറയുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വീഡിയോകൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട പലപ്പോഴും പല വസ്തുക്കളും അയൽക്കാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും സമ്മാനം അല്ലാതെ നാം കൊടുക്കുന്നതും അവയിൽ ചില വസ്തുക്കൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പുറത്ത് ആർക്കും കൊടുക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് വസ്തുപ്രകാരം പറയുന്നു അവ ഏതെല്ലാം ആണ്.

   
"

എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ജോലി ലക്ഷ്മിദേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീട് വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് അതിനാൽ ജോലി വീടുകളിൽ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ അവർ ആരും കാണാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടുകയും എറിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവാർന്നിരിക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല കൂടാതെയും പുറത്തുള്ള ആർക്കും ഉപയോഗിക്കുക.

നൽകരുത് എന്ന് വാസ്തുപ്രകാരം പറയുന്നു ഇങ്ങനെ നൽകിയാൽ നമ്മുടെയും എല്ലാ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും അവർക്ക് നൽകുന്നതിനെ തുല്യമാണ് തവയുടെയും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുമെന്നാൽ വലിയ ഒരു ആഘോഷം നടക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിലോ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകരുത് ഇങ്ങനെ നൽകുന്നത് ദോഷമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഐശ്വര്യം അവർക്ക് നൽകുന്നതിനെ തുല്യമായി വാസ്തുവിൽ ഇത് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ തവ ഒരിക്കലും നാം ആർക്കും കൊടുക്കാതെ നോക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.