ജീവന്മരണ പോരാട്ടം നടത്തേണ്ട എയർപോർട്ടുകൾ!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒലിവിമാനത്താവളത്തിന്റെ നടുവിലൂടെയും ഒരു റെയിൽവേ പാളം നിർമ്മിച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകും ഇയാള് ഇത് എന്തോന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നടുവിലൂടെയും റെയിൽപാലം പോകുന്ന ഒരു എയർപോർട്ട് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് സത്യം അത്തരത്തിലുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടം നിറഞ്ഞതും വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതുമായ ചില എയർപോർട്ടുകൾ ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം.

   
"

ജിബ്രാൾട്ടൽ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് സാധാരണ വിമാനത്തിന്റെ ലാൻഡിങ്ങും ടൈപ്പ് ഓഫ് അപകടം നിറച്ച പരിപാടികളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ തിരക്കേറിയാം ഒരു റോഡ് കൂടി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ജിബ്രാൻ രാജേന്ദ്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവേയിൽ ലാൻഡിങ് ആരംഭിക്കുന്നത് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് എയർപോർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതിനിടയാണ് തിരക്കേറിയ ഒരു റോഡ് കടന്നുപോകുന്നത് വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിഗ്നൽ തെളിയിച്ച വാഹനങ്ങളെ തടയുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.