ലക്ഷ്മിദേവി വസിക്കാത്ത വീടുകളിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം സമ്പത്തിന്റെ ദേവതയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയും ലക്ഷ്മി ദേവി വീടുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീടുകളിൽ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും വന്നുചേരുന്നു എന്നാൽ ലക്ഷ്മി ദേവികയും ജ്യേഷ്ഠത്തിയെയും ലക്ഷ്മി ദേവിയും എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷ്മിദേവി വസിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിൽ അലക്ഷ്മി വസിക്കുന്നു .

   
"

പത്മ പുരാണത്തിലും സ്കന്ദപുരാണത്തിലും മാറ്റേണ്ടയ പുരാണത്തിലും ഗരുഡപുരാണത്തിലും ലിംഗപുരാണത്തിലും ഗൗതമി നമഹാത്മത്തിലും അലക്ഷ്മി ദേവിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ജേഷ്ഠത്തി ആയതിനാൽ അലക്ഷ്മിയെയും ജേഷ്ഠത ദേവി എന്നും വിളിക്കുന്നു ലക്ഷ്മിദേവിയും വീട്ടിൽ വരുന്നതും അലക്ഷ്മിയും വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നതും ആണ് ഉത്തമം.

ഈ വീഡിയോയിൽ ലക്ഷ്മിദേവി വസിക്കാത്ത വീടുകളെക്കുറിച്ചും അലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്ന വീടുകളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വിവാഹം ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ജേഷ്ഠത്തിയായാം അലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രകാരം സന്യാസിയും അലക്ഷ്മി ദേവിയും വിവാഹം ചെയ്തു എന്നും എന്നാൽ മറ്റു ചില പുരാണങ്ങൾ പ്രകാരം കലിയെയാണ് ദേവി വിവാഹം ചെയ്തത് എന്നും യമ ദേവന്റെ ഭാര്യയാണ് ലക്ഷ്മി എന്നും പറയുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനെയും കാണുക.