വേളോർവട്ടം ക്ഷേത്രത്തിലെ നാഗസർപ്പം അവതരിച്ചപ്പോൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വെള്ളൂർ വട്ടം മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിലെ യക്ഷിയമ്പലത്തിനു മുകളിൽ സ്വർണ്ണ വർണ്ണത്തിലുള്ള നാഗം യക്ഷിയുടെ അവലത്തിൽ വന്നതിനാൽ സാക്ഷാൽ നൽകിയ ക്ഷേമ തന്നെയാണ് അതെ നാളെ ദേവസ്വം പറയുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയറും കൂടി ചെയ്യുക അതി പ്രധാനപ്പെട്ട വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക.

   
"