ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രം ഏതാണ്??ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം മാർച്ചിൽ നടക്കും

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം മാർച്ച് മാസമാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മാർച്ച് മാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ പറയുവാൻ സാധിക്കും ആദ്യം ഗ്രഹനിലയെ കുറിച്ചാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് മാർച്ച് 13 വരെ കുംഭമാസം ആകിയാൽ ആദിത്യൻ കുംഭം രാശിയിലും തുടർന്നും മീനമാസം ആകയാൽ ആദിത്യൻ മീനം രാശിയിലും സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് ചതയം പൂരുരുട്ടാതിയും ഉത്രട്ടാതിയും എന്നീ ഞാറ്റുവേലകൾ മാർച്ചിൽ ഉണ്ട് .

   
"

മാർച്ച് 31 യും രേവതിയും ഞാറ്റുവേല തുടങ്ങുന്നതും ആണ് ചന്ദ്രൻ മാർച്ച് ഒന്നിനെയും കൃഷ്ണയും ജ്യോതി നക്ഷത്രത്തിലുമാണ് മാർച്ച് 31 കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് നക്ഷത്രം തൃക്കേട്ടയും മാർച്ച് 10നാണ് അമാവാസി അഥവാ കർത്താവ് വരുന്നത് മാർച്ചിലും 25നെയും പൗർണമി അഥവാ വെളുത്ത വാവും വരുന്നു അതിനാൽ 15 നയം ചൊവ്വാം കുംഭം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും ആണ് ബുധൻ മാർച്ച് ഏഴിനെയും മീനത്തിലും മാർച്ച് 25നെയും മേടത്തിലും സംക്രമിക്കുന്നതാണ് മാർച്ച് 15നെയും ബുദ്ധന്റെയും മൗഢ്യം തീരുന്നതും ആകുന്നു.

മീനം രാശിയും ബുദ്ധന്റെ നീചക്ഷേത്രമാണ് വ്യാഴം മേടം രാശിയിൽ ഭരണി നക്ഷത്രത്തിലുമാണ് തുടരുന്നത് ശുക്രൻ മാർച്ച് ഏഴിനെയും കുംഭത്തിലും മാർച്ച് പതിനെട്ടിന് മീനത്തിലും പകരുന്നതാണ് മീനം ശുക്രൻ ഉച്ചരാശിയാണ് ശനിയും കുംഭം രാശിയിൽ ചന്തയം നക്ഷത്രത്തിൽ തുടരുന്നതും ആകുന്നതും മാർച്ച് 18 ശനിയുടെയും അവാർഷികമായ മൗഢ്യം തീരുകയും ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.