ശിവരാത്രിക്ക് പരമശിവൻ ദർശ്ശനത്തിനായി വിളിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ലക്ഷ്ണങ്ങൾ.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ദേവന്മാരുടെ ദേവനാണ് സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ ത്രിമൂർത്തി ദേവന്മാരിൽ ജഗ പിതാവായി കണക്കാക്കുന്ന ദേവൻ മനസ്സുകാരനെ വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്ന സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ തന്റെ ഭക്തരുടെയും നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തിയിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രസാദിക്കുന്ന ദേവൻ കൂടിയാണ് സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ ആ വ്യക്തിയുടെയും ഭക്തി മാത്രമേ നോക്കൂ .

   
"

ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുമ്പോൾ അതിനാൽ നിഷ്കളങ്കരായ ദേവൻ എന്നും ഭഗവാനെയും വളർത്തുന്നതാണ് ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് രൂപത്തിലും അലങ്കാരത്തിലും എന്നും വ്യത്യസ്തനായി ഭഗവാൻ നിലകൊള്ളുക തന്നെ ചെയ്യും സമൂഹത്തിൽ അകറ്റിനിർത്തുന്നവർക്ക് പോലും ഭഗവാൻ തുണയായി അവരുടെ ദേവനായി മാറുന്നു ഭഗവാനെയും ആരാധിക്കാത്ത ചരാചരങ്ങൾ എല്ലാം എന്നതാണ് വാസ്തവം മനുഷ്യജന്മത്തിനാല് മുക്തിയുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോഴും.

പാമ്പായും ആനയും ആയും പിറന്നിട്ടും ഭഗവാനെയും ആരാധിച്ചതിനാൽ മോക്ഷം നേടിയവർ അനേകം ഇതിനാൽ ഭഗവാനെയും എപ്പോഴെല്ലാം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം നമ്മളിൽ വന്നുചേരുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.