വിചാരിച്ച കാര്യം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ,ചക്രം കൃത്യമായി പറയും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വജ്രകോശം എന്നത് വരാഹിദേവിയുടെയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവമാണ് ഈ ഭാവമാണ് മന്ത്ര രൂപത്തിൽ മന്ത്രവാക്യത്തിലെ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്ത്രശാസ്ത്രം വരാഹിദേവിയെ ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ സങ്കൽപ്പിച്ച് ആരാധിക്കുവാൻ ആയിട്ട് ഭക്തന്മാരോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് സാധിച്ചു കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പന്നിയുടെ മുഖവും സ്ത്രീയുടെ ഉടലും ആയിട്ട് സങ്കൽപ്പിക്കുന്ന ദേവിയാണ്.

   
"

വരാഹിദേവി എന്നു പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷേ പ്രഥമ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വിചിത്രമായി തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ ഇതിന്റെ വാസ്തവം ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെയും മൃഗത്തിന്റെയും രൂപം ഒത്തുചേർന്ന് ദേവതകളെയും വളരെ വേഗം പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രമാണം മത്സരിച്ചിട്ടാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന നാലു മൂർത്തികളെയും.

തന്ത്രശാസ്ത്രങ്ങൾ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവർ യഥാക്രമം നരസിംഹമൂർത്തിയും ഗണപതി ഭഗവാൻ വരാഹിദേവിയെ ആണെന്ന് ഈയടുത്താനത്തിൽ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നടന്നു കിട്ടേണ്ട ആ ഒരു കാര്യം നന്നായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന നാലു സംഖ്യകളിൽ ഒരു സംഖ്യ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക.